Przetarg pisemny - Dzierżawa pomieszczeń o działalności handlowo-usługowej

2013-06-03

Szpital ogłasza przetarg pisemny na dzierżawę pomieszczenia o powierzchni użytkowej 15,23 m2 na parterze budynku D2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo- usługowej o charakterze medycznym.

Dokumentacja do przetargu jest dostępna na stronie internetowej Szpitala www.szpital4.bytom.pl lub w wersji papierowej dostępnej w Kancelarii Głównej Szpitala.

Warunki przetargu określa Regulamin pisemnego przetargu wyboru dzierżawcy dla lokalu o powierzchni użytkowej 15,23 m2 na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo- usługowej o charakterze medycznym, zlokalizowanego na parterze budynku D2 SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu, Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom,
który stanowi integralny Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2013 Dyrektora SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu z dnia 03.06.2013r.

Oferty należy składać
w siedzibie SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4,
Kancelaria Główna,
41-902 Bytom, Aleja Legionów 10,
w terminie do dnia 21.06.2013r. do godz. 11:00.


Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2013r. o godz. 12:00 w salce konferencyjnej, budynek A 2 I piętro. O wynikach przetargu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Cena wywoławcza za dzierżawę wynosi 40,00zł. netto za 1 m² powierzchni pomieszczenia + podatek VAT.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Aleksandra Szelejewska, telefon: (32) 396-46-08.

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom