Oddziały
WSS nr 4 w Bytomiu szczepi darmowo na grypę PDF Drukuj Email

 

Punkt szczepień bytomskiej „Czwórki” rozpoczął bezpłatne szczepienia przeciwko grypie. Mogą zgłosić się na nie m.in.: seniorzy powyżej 75. roku życia, osoby pracujące w podmiotach leczniczych, osoby przebywające w placówkach opiekuńczych lub w nich zatrudnione, przedstawiciele służb mundurowych. Koszty szczepień pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Co ważne, osoby uprawnione mogą też zaszczepić się trzecią dawką szczepionki na CIVID-19 i można to zrobić w jednym czasie. Przypomnijmy, że trzecią dawkę szczepionki mogą przyjąć osoby, które mają więcej niż 50 lat, pracownicy ochrony zdrowia oraz pacjenci z obniżoną odpornością, niezależnie od wieku (w tym przypadku skierowanie na szczepionkę wystawia lekarz prowadzący).

 

Sezon zachorowań na grypę zaczyna się w październiku, a kończy w kwietniu. Najlepiej jednak zaszczepić się na początku sezonu. Wirusem grypy łatwo się zakazić. Przenosi się drogą kropelkową i szybko się namnaża. Pojawia się wysoka gorączka, katar, kaszel, ból głowy, bóle mięśni, uczucie osłabienia. Niekiedy pojawiają się wymioty.

 

Grypę najciężej przechodzą dzieci do 5. roku życia, seniorzy 65+, kobiety w ciąży, osoby z nadwagą oraz przewlekłymi chorobami. Przez lata grypa była mylona z przeziębieniem, dziś dochodzi do tego jeszcze obawa przez zakażeniem koronawirusem. Dlatego, mając objawy grypopodobne, najlepiej telefonicznie skontaktować się z lekarzem. On zdecyduje, czy konieczne będzie wykonanie testu na SARS-CoV-2.

Grypa mija sama, zwykle po 7 dniach. Jednak czasami mogą pojawić się powikłania, które mogą skutkować hospitalizacją lub nawet śmiercią. Dlatego warto przyjąć szczepionkę. Nie chroni ona w 100 proc. przed zachorowaniem, ale minimalizuje ryzyko powikłań. Po jej podaniu odporność rozwija się w ciągu dwóch–trzech tygodni i utrzymuje się od 6 do 12 miesięcy. Przez dwa dni po szczepieniu mogą wystąpić miejscowe zaczerwienienia i ogólne złe samopoczucie, które mijają samoistnie. Jeśli nie miną, wówczas należy telefonicznie skontaktować się z lekarzem.

 

Osoby uprawnione, które chcą zaszczepić się w punkcie szczepień Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, nie muszą zapisywać się na określoną godzinę. Punkt szczepień czynny jest od poniedziałku do piątku od 7.30 do 14.00.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022, w ramach zapobiegania grypie sezonowej i w czasie trwania epidemii COVID-19, do nieodpłatnych i dobrowolnych szczepień przeciw grypie uprawnione są:

• osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;

• osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;

• osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;

• nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni;

• studenci i doktoranci uczestniczący, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów;

• osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego;

• osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;

• pacjenci:

- zakładu opiekuńczo-leczniczego,

- zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,

- hospicjum stacjonarnego lub domowego,

- oddziału medycyny paliatywnej;

• osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;

• osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

• funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze;

• Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;

osoby urodzone nie później niż w 1946 r. - tj. grupa 75+, osoby młodsze nie korzystają z nadanego uprawnienia