Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”„Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenie służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej”


Przyjęcie pacjenta do szpitala PDF Drukuj Email


1. Udzielanie pomocy medycznej, przeprowadzenie wstępnej diagnostyki, konsultacji lekarskich oraz wszelkich formalności związanych z przyjęciem pacjentów dokonywane jest w Izbie Przyjęć.

2. Izba jest dobrze oznakowana, usytuowana na parterze. W Izbie zatrudniony jest doświadczony i wysoko kwalifikowany personel (lekarze, pielęgniarki, sanitariusze).  Wszystkie zatrudnione osoby zaopatrzone są w czytelne, widoczne identyfikatory zawierające informacje na temat: danych osobowych, zajmowanego stanowiska oraz miejsca pracy.

3. Przed wykonaniem wszystkich czynności diagnostyczno – leczniczych pacjent lub członek jego rodziny powinien przedstawić pracownikom izby przyjęć:

a)       skierowanie do szpitala

b)       dokument uprawniający do bezpłatnego wykonywania świadczeń.

4. Pacjentami uprawnionymi do bezpłatnego korzystania z usług są osoby, które:

a)       posiadają właściwe skierowanie do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego uprawnionego do wystawiania skierowań do szpitala oraz aktualny dowód ubezpieczenia,

b)       zamieszkujący poza terenem województwa śląskiego – gdy tryb przyjęcia do szpitala ma charakter nagły i/lub zagrażający życiu.

5. Pacjentami nie uprawnionymi do bezpłatnego korzystania z usług są osoby, które:

a)       nie posiadają właściwego skierowania,

b)       nie są ubezpieczone.

Świadczenia zdrowotne udzielone ubezpieczonemu bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli to skierowanie jest wymagane, opłaca ubezpieczony.

6. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności związanych z przyjęciem pacjent kierowany jest do szatni, gdzie pozostawia za pokwitowaniem swoje ubrania, skąd przekazywane są one do magazynu rzeczy chorych. Istnieje również możliwość zabezpieczenia rzeczy wartościowych. Za przekazanie ich do depozytu pacjent otrzymuje także pokwitowanie. W przypadku stanu zdrowia, który uniemożliwia podjęcie decyzji co do losów jego pieniędzy i rzeczy wartościowych depozyt spisywany jest komisyjnie, a pokwitowanie dołączone jest do historii choroby pacjenta.

7. Następnie pacjent zostaje odprowadzony bądź odwieziony przez pracowników Izby Przyjęć (pielęgniarki, sanitariuszy) i przekazany do odpowiedniego oddziału. Chory w stanie zagrożenia życia przekazywany jest do oddziału lub na blok operacyjny w asyście zespołu anestezjologicznego.

Źródło: Regulamin porządkowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4